โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (1 อำเภอ 1 อาชีพ)

1

ข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียน 31 ชม. ขึ้นไป)

1

ข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม.)

1

ข้อมูลเพิ่มเติม